MATSUSHIMA - Matsuo Basho Poems

 
 

Poems » matsuo basho » matsushima

MATSUSHIMA
O Matsushima!
O Matsushima!
O Matsushima!

       -