POEM: UNTITLED - Bhartrihari Poems

 
 

Poems » bhartrihari » untitled

POEM: UNTITLED
yasya asti vittam,                        1
sa naraha kuleenaha,                      2
sa eva vakta,                              3
sa cha shrutavan panditaha,                4
sarve gunaha kanchanam ashrayantih.        5

       -